Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται γύρω από τους επόμενους άξονες:

1. Διάγνωση

Κατά την διαγνωστική διαδικασία, το προσωπικό του γραφείου μας χρησιμοποιεί ευρέως γνωστές και αποδοτικές επιστημονικές μεθόδους ώστε να μπορέσει να εντοπίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποδοτικά το πρόβλημα. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα με βάση τον οποίο θα οδηγηθούμε στον πλεόν σωστό τρόπο αντιμετώπισης. Οι διαγωστικές μέθοδοι βασίζονται στην συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών από διάφορες πηγές όπως για παράδειγμα από τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως απαιτηθούν και ιατρικές εξετάσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η επιλογή του πλέον κατάλληλου τρόπου αντιμετώπισης ανάλογα με το πρόβλημα.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην διαδικασίας της διάγνωσης συμμετέχουν διαφορετικά μέλη της επιστημονικής μας ομάδας ώστε να υπάρχει μια σφαιρική και αντικειμενική εικόνα γύρω από το πρόβλημα.

 

2. Αντιμετώπιση

Έπειτα από την διαδικασία διάγνωσης ακολουθείται μια πλήρως εξατομικευμένη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος για να καταστεί δυνατή η ταχύτερη και αποδοτικότερη αποκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό ένας αριθμός συνεδριών λαμβάνουν χώρα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας τόσο με τα παιδιά όσο και με τους γονείς. Γίνονται συγκεκριμένες ασκήσεις και δίνονται οδηγίες των οποίων η πιστή εφαρμογή στο σπίτι συνεισφέρει στην γρηγορότερη αποκατάσταση του προβλήματος. Οι γονείς είναι πλήρως ενήμεροι για κάθε βήμα της διαδικασίας αντιμετώπισης ενώ η αξιολόγηση των παιδιών είναι συνεχής.

 

3. Πρόληψη

Το γραφείο μας έχει σαν στόχο τόσο μέσα από φυλλάδια αλλά και μέσω του δικτυακού μας τόπου να μπορέσει  να προσφέρει ένα σύνολο πληροφοριών που αποσκοπούν στην πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες σταδιακά στον δικτυακό μας τόπο ώστε να είναι προσβάσιμες εύκολα στο ευρύ κοινό.